Процедуру незалежного подвійного сліпого рецензування та наукове редагування проходять всі рукописи статей, які надійшли до редакційної колегії Часопису, за винятком рецензій та повідомлень інформаційного характеру.

Подвійне сліпе рецензування (double-blind peer review) це – анонімний процес оцінки рукопису, коли рецензенти не знають, хто є автором наукової статті, а автору невідомо, хто є рецензентами його статті.

Метою процедури рецензування є усунення випадків недоброякісної практики наукових досліджень та забезпечення узгодження й додержання балансу інтересів авторів, читачів, редакційної колегії, рецензентів та установи, у якій виконувалось дослідження.

Завданням рецензування є забезпечення відбору для публікації авторських рукописів лише високого наукового рівня. Процес рецензування охоплює оцінку поданих авторами рукописів, а також внесення авторам конкретних рекомендацій щодо їх покращення. Процедура рецензування орієнтована на максимально об’єктивну оцінку змісту наукової статті, визначення її відповідності вимогам журналу та передбачає всебічний аналіз переваг та недоліків матеріалів статті.

Рецензенти оцінюють теоретико-методологічний рівень статті, її практичну цінність та наукову значущість. Окрім того, рецензентами визначається відповідність статті принципам етики наукових публікацій та надаються рекомендації щодо усунення випадків їх порушення.

Процедура рецензування рукописів та опублікування статей:

 • Стаття рецензується як мінімум двома кваліфікованими фахівцями, які конфіденційно призначаються редакцією журналу.
 • Рукописи для рецензування надсилаються в електронному вигляді, і вся кореспонденція здійснюється електронною поштою.
 • Рукописи передаються рецензентам без прізвищ авторів, місць їхньої праці та/чи навчання чи інших даних, які можуть вказувати на авторство статті.
 • Аналіз і критична оцінка наукових статей, висловлення зауважень і надання пропозицій щодо їхнього доопрацювання здійснюються рецензентами за допомогою бланку рецензії такого змісту.
 • Якщо рецензент вказує на необхідність внесення до статті певних коректив, стаття надсилається авторам з пропозицією врахувати зауваження при підготовці оновленого варіанту статті або аргументовано їх спростувати. До переробленої статті автори додають листа, який містить відповіді на всі зауваження та пояснює всі зміни, які було зроблено у статті. Виправлений варіант повторно надається рецензентам для прийняття рішення й підготовки мотивованого висновку про можливість публікації. Підставою для прийняття редакцією рішення про публікацію статті є остаточні позитивні висновки рецензентів.
 • У разі непогодження з думкою рецензентів, автори статті мають право надати аргументовану відповідь до редакції журналу. У такому випадку стаття розглядається на засіданні редакційної колегії. Редакційна колегія може надіслати статтю для додаткового або нового рецензування іншому фахівцю. Редакційна колегія залишає за собою право відхилення статей у разі неспроможності або небажання автора врахувати побажання та зауваження рецензентів.
 • Остаточне рішення щодо можливості та доцільності публікації приймається головними редакторами (або, за їхнім дорученням — членом редакційної колегії), а за необхідності —  на засіданні редакційної колегії. Після прийняття рішення про допуск статті до публікації відповідальний секретар повідомляє про це автору та вказує очікуваний термін публікації.
 • У разі отримання позитивного рішення про можливість опублікування, стаття надходить до редакції журналу для її опублікування в порядку черги з урахуванням її   актуальності. В окремих випадках, за рішенням головних редакторів, стаття може бути опублікована позачергово, у найближчому номері журналу.
 • Затверджена до публікації стаття надається літературному редактору. Незначні виправлення стилістичного або формального характеру, які не впливають на зміст статті, вносяться технічним редактором без узгодження з автором. За необхідності або за бажанням автора, рукописи у вигляді макету статті повертаються автору для схвалення.

Правила рецензування:

 • Рецензенти повідомляються про те, що направлені їм рукописи є інтелектуальною власністю авторів та відносяться до тих відомостей, що не підлягають розголошенню;
 • Рецензентам не дозволяється робити копії наданої на рецензування статті або використовувати отриману зі змісту статті інформацію до її опублікування;
 • Рецензування проводиться на засадах анонімності: рукописи передаються рецензентам без прізвищ авторів, місць їхньої праці та/чи навчання чи інших даних, які можуть вказувати на авторство статті;
 • Рецензування відбувається на засадах конфіденційності, коли інформація щодо статті (строки отримання, зміст, етапи та особливості рецензування, зауваження рецензентів та остаточне рішення щодо опублікування) не повідомляється нікому, окрім авторів та рецензентів. Порушення даної вимоги можливо лише у разі наявності ознак або заяви щодо недостовірності чи фальсифікації матеріалів статті;
 • Автору рецензованої роботи надається можливість ознайомитися з текстом рецензії, зокрема, якщо він не згоден з висновками рецензентів;
 • Будь-який запрошений рецензент, який вважає себе некваліфікованим для рецензування рукопису або знає, що рецензування буде неможливим, повинен негайно повідомити про це редакцію;
 • Будь-який запрошений рецензент, який має конфлікти інтересів, що виникають внаслідок конкурентних, спільних або інших стосунків, зв’язків з будь-яким автором, компаніями або установами, пов’язаними з рукописом, повинен негайно повідомити редакцію про такий конфлікт інтересів;
 • Якщо автори не згодні з рішенням рецензентів чи редакторів журналу, вони можуть оскаржити його до головних редакторів журналу. Головні редактори журналу зобов’язані негайно відреагувати на скаргу, з’ясувати деталі процедури рецензування спірного рукопису, ознайомитись зі змістом статті та повідомити у письмовій формі своє рішення;
 • Прийняті до опублікування статті не можуть бути відхилені, за винятком виявлення випадків академічної недоброчесності;
 • Заміна редакторів не впливає на рішення, які були прийняті попередніми редакторами.