Мета і тематика

Український часопис конституційного права має на меті створення платформи для фахового обговорення проблем конституціоналізму з порівняльної та національно-орієнтованої перспектив. У центрі нашої уваги перебувають новітні розробки та оригінальні ідеї, тенденції у доктрині конституціоналізму та суміжних галузях, включаючи конституційне право, порівняльне конституційне право, політичну науку, теорію та філософію права, європейське та міжнародне право. Вітаються також міждисциплінарні дослідження, що у фокусі уваги мають теоретичні та/чи практичні проблеми конституціоналізму.

Періодичність та графік виходу журналу

Часопис виходить щоквартально (4 номери на рік – у березні, червні, вересні та грудні).

Видавнича модель

Український часопис конституційного права є журналом відкритого доступу, який базується на інституційній підтримці його засновника – Львівського національного університету імені Івана Франка, що дозволяє нам публікувати статті без будь-яких гонорарів з боку авторів. Разом з тим, Часопис є вільним і незалежним у своїй редакційній та видавничій політиці.

Редакційна політика

Основними принципами редакційної політики є новизна та глибина опублікованих досліджень, суворе дотримання правил академічної доброчесності та видавничої етики, а також чіткі та зрозумілі практики вирішення проблем, пов’язаних з недоброчесністю (детальніше див. нижче).

– Політика відкритого доступу

Український часопис конституційного права – це журнал відкритого доступу, який публікує оригінальні наукові статті, рецензції та допоміжні аналітичні матеріали, необхідні для проведення досліджень. Всі вони є у відкритому доступі для пошуку й посилання на повні тексти, та можуть бути прочитані, завантажені, скопійовані, розповсюджені, роздруковані, скановані для індексації, передані як дані до програмного забезпечення або використані з будь-якою іншою законною метою без будь-яких зборів, вимог щодо реєстрації або інших технічних бар’єрів, окрім тих, що невіддільні від отримання доступу до самого Інтернету. Водночас ми закликаємо наших читачів поважати права наших авторів і дотримуватися загальноприйнятих правил цитування опублікованих текстів.

У своїй Політиці відкритого доступу ми підтримуємо Budapest Open Access Initiative, 2002; Bethesda Statement on Open Access Publishing, 2003; Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities від 22 жовтня 2003 року.

– Політика безоплатної публікації

Часопис базується на інституційній підтримці його засновника – Львівського національного університету імені Івана Франка, що дозволяє нам публікувати статті без будь-яких гонорарів від авторів.

Відданість принципам COPE та EASE

Український часопис конституційного права повністю підтримує керівні принципи, встановлені COPE, і зобов’язується розслідувати будь-які підозри щодо випадків недоброчесної поведінки в дослідженнях і публікаціях, таких як фальсифікація, неетичні експерименти, плагіат, неналежне маніпулювання зображеннями та дублювання публікацій (http://www.publicationethics.org).

Ми підтримуємо рекомендації Європейської асоціації наукових редакторів (EASE) щодо публікаційної діяльності, а також з питань етики (https://ease.org.uk/publications/author-guidelines-authors-and-translators).

Авторство та інформація про автора

Авторство рукопису є відправною точкою для всього видавничого процесу, тому дотримання етичних стандартів на цьому етапі є необхідною умовою успішного подання рукопису.

Ми виходимо з того, що автором (авторами) рукопису є особа (особи), зазначена (зазначені) у поданому рукописі, доки не буде встановлено протилежне в ході належного розслідування відповідно до правил і рекомендацій COPE та Elsevier. Зокрема, автор(и) повинні нести відповідальність за зміст свого рукопису, ідеї та думки, викладені в результатах дослідження, а також за належне цитування джерел і методологію дослідження, в будь-якому випадку уникаючи недобросовісної поведінки в дослідженні.

Співавторство є прийнятним в Часописі. Ми виходимо з того, що всі співавтори зробили значний внесок у представлений рукопис. У разі різного ступеня участі, внесок кожного автора бажано вказати в примітці до статті. При визначенні внеску кожного автора ми рекомендуємо використовувати CRediT – Contributor Roles Taxonomy (https://casrai.org/credit/). У будь-якому випадку співавтори повинні підтвердити свою відповідальність за весь рукопис або окремий розділ дослідження.

У спілкуванні з редакцією один співавтор може виступати від імені всіх співавторів. Разом з тим, у разі виникнення будь-яких претензій, кожен співавтор може звернутися до редакції на електронну пошту editor@constjournal.com.

Автор(и) зобов’язаний(і) надати спростування або виправити помилки та/або недоліки на вимогу рецензентів або редакторів. Автор(и) повинен(ні) надати список використаних джерел відповідно до вимог Часопису.

Автор(и) повинен(ні) вказати будь-яку фінансову підтримку своєї публікації, зокрема, стосовно фінансування проектів, в рамках яких було проведено конкретне дослідження.

Авторські права та ліцензії на публікацію

Подаючи рукопис до Часопису, автори підтверджують і засвідчують що:

  1. Вони мають дозвіл від усіх співавторів представляти їх у спілкуванні з редакцією.
  2. Рукопис, що подається до журналу, не був раніше опублікований, не перебуває на розгляді для публікації в іншому місці і отримав схвалення на публікацію від усіх авторів та відповідних інституцій установ, де виконувалася робота.
  3. Автори можуть надати письмовий дозвіл від власників авторських прав на відтворення будь-якого матеріалу (включаючи частини рукопису), який вже був опублікований або захищений авторським правом в іншому місці.

Автори погоджуються з умовами наступної ліцензійної та авторської угоди:

  1. Авторське право на будь-яку статтю зберігається за автором(ами).
  2. Автори надають Видавцю (ТОВ “Редакція журналу “Український часопис конституційного права”) ліцензію на публікацію статті.
  3. Автори надають будь-якій третій стороні право на вільне використання статті за умови належного посилання на авторів та з дотриманням правил цитування. Стаття та будь-які пов’язані з нею опубліковані матеріали поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0).

Важливо зазначити, що ніщо в цій ліцензії не погіршує і не обмежує права авторів на захист цілісності та права власності на свої роботи. Весь контент публікується добросовісно, а думки, висловлені авторами, є їхніми власними і не обов’язково відображають погляди журналу.

Заява про конфіденційність

У своїх відносинах з авторами Український часопис конституційного права керується нормами законодавства про захист персональних даних. Відповідно до нього (зокрема, Закону України “Про захист персональних даних”) автори, як володільці персональних даних, надають Видавцю (ТОВ “Редакція журналу “Український часопис конституційного права”) свою згоду на:

  • обробку їхніх персональних даних (ст. 2 вищезазначеного Закону)
  • використання їхніх персональних даних, що включає будь-які дії володільця персональних даних щодо обробки цих даних, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права на обробку персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних з персональними даними (ст.10 Закону);
  • поширення їхніх персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо передачі інформації про фізичну особу (ст. 14 Закону);
  • доступ третіх осіб до їхніх персональних даних (ст. 16 Закону).

Автори підтверджують, що вони належним чином повідомлені про мету обробки їх персональних даних, а саме: підготовка до публікації, рецензування, редагування та оприлюднення рукопису у друкованому вигляді та на сайті Часопису, а також у соціальних мережах.

Персональні дані можуть бути передані до/з інших електронних інформаційних ресурсів виключно з метою їх обробки (збору), без додаткового повідомлення суб’єкта персональних даних про таку передачу. Автори підтверджують, що мета та умови обробки їхніх персональних даних зрозумілі та вони з ними згодні.

Рецензування

Усі рукописи, подані до Українського часопису конституційного права, проходять рецензування та наукове редагування, яке ми розглядаємо як важливу основу для забезпечення високої якості опублікованих робіт. Часопис використовує модель подвійного сліпого рецензування, що означає, що автор і рецензент невідомі один одному.

Процедуру незалежного подвійного сліпого рецензування проходять усі рукописи наукових статей, що надійшли до журналу.

Процес рецензування передбачає оцінку поданих рукописів, отримання порад щодо рукописів від рецензентів та їх рекомендацій щодо публікації статті та/або вдосконалення дослідження.

Рецензенти оцінюють теоретичну, методологічну та практичну цінність рукопису та його наукову значущість. Крім того, рецензенти визначають відповідність статті етиці публікацій.

Рецензенти Часопису – це зовнішні експерти, які є визнаними вченими в галузі дослідження. Вони обираються головними редакторами за принципом уникнення конфлікту інтересів з автором(ами).

Редакція бере на себе відповідальність за організацію процесу рецензування, який спрямований на запобігання будь-яким шахрайським діям або маніпуляціям з боку авторів та рецензентів. Ми докладаємо всіх зусиль для того, щоб процес рецензування був об’єктивним, а всі висновки та судження рецензентів ґрунтувалися на неупередженому та детальному аналізі рукопису. Редакція підтримує ретельне рецензування і серйозно ставиться до всіх зауважень рецензентів, особливо тих, що стосуються порушень правил академічної доброчесності. Водночас, за наявності обґрунтованих сумнівів щодо об’єктивності рецензента редакція зобов’язується призначити додаткове рецензування іншим незалежним експертом.

Рецензенти повинні оцінити рукопис в цілому і дати свою компетентну рекомендацію щодо можливої публікації рукопису.

Всі рецензовані статті рецензуються конфіденційно, уникаючи в кожному випадку копіювання, передачі третім особам, публічного обговорення їх змісту, а також використання будь-яких даних, ідей або аргументів, що містяться в рукописі. Відповідальність за це несуть рецензенти та редактори спільно. Всі наші рецензенти рішуче підтримують і дотримуються публікаційної етики, що підтверджується відповідальним редактором.

Процедура рецензування, яка детально описана на нашому сайті, доступна тут.

Конфлікти інтересів

Редакційна колегія, головні співредактори, відповідальний редактор і вся команда Часопису у своїй редакційній та видавничій діяльності керуються принципами академічної доброчесності, незалежності та дотримання етичних стандартів у видавничій сфері. Це включає уникнення конфлікту інтересів, а в разі його виникнення – швидке та ефективне усунення.

Під конфліктом інтересів ми розуміємо будь-який прямий або непрямий вплив на подання, редагування, рецензування та/або публікацію рукопису, відсутність якого може призвести до відмови у публікації.

Редакційна колегія Часопису прагне до незалежності від корпоративного, особистого або будь-якого іншого впливу, що може призвести до порушення вищезазначених або будь-яких інших широко використовуваних в науковому співтоваристві публікаційних принципів. Рішення про прийняття рукопису до публікації приймається головним редактором незалежно від будь-якого впливу виключно на підставі результатів подвійного сліпого рецензування.

Ми очікуємо, що не тільки члени редакційної колегії, а й рецензенти та автори поділяють ці принципи, що є умовою співпраці з журналом.

Ми намагаємося забезпечити, щоб будь-яка наша публікація була вільною від впливу, зокрема, через корпоративну або комерційну вигоду, а також вільною від будь-яких форм конфлікту інтересів. Під час подання рукопису автор(и) повинен(ні) заявити про будь-який потенційний конфлікт інтересів з будь-яким членом редакційної колегії, іншими співробітниками редакції або видавця, які могли б вплинути на об’єктивність оцінки рукопису.

Під конкуруючими інтересами ми розуміємо все, що може обґрунтовано вплинути на повну, об’єктивну і вільну думку автора, рецензента або редактора щодо публікації конкретної статті. У разі будь-яких звинувачень у нерозкритому конфлікті інтересів, будь ласка, зв’яжіться з головним редактором для проведення розслідування і прийняття рішення про відкликання публікації.

Ми рішуче підтримуємо свободу вираження поглядів, яка є невід’ємною частиною академічних досліджень, за винятком випадків виявлення будь-яких дослідницьких порушень. Водночас ми не підтримуємо будь-які образливі або суб’єктивні висловлювання, расистську або будь-яку іншу форму дискримінації, а також будь-які інші висловлювання, які можуть розглядатися як порушення прав людини.

Усі звернення щодо порушення процесу прийняття рішень слід надсилати на адресу головного редактора editor@constjournal.com.

Виправлення, спростування та післяпублікаційна дискусія

Якщо в статті виявлено суттєву помилку, нашим головним пріоритетом є справедливе розслідування та виправлення ситуації. Ми застосуємо відповідні заходи, опублікувавши повідомлення про виправлення, або відкликавши статтю, залежно від характеру і серйозності помилки. Наш підхід відповідає керівним принципам відкликання, встановленим Комітетом з етики публікацій (COPE), і ми використовуємо стандартну форму відкликання EASE.

Згідно з Керівництвом COPE з відкликання статей, статті можуть бути відкликані через недостовірні результати, дублюючу публікацію або неетичну дослідницьку поведінку, наприклад, плагіат. Для процедури відкликання використовується форма EASE Retraction Form, яка застосовується після ретельного розгляду звернень від редакторів, авторів або читачів. Якщо в апеляції буде виявлено будь-яку з перерахованих вище причин, до PDF-файлу статті буде додано заяву про відкликання. У випадках, коли є докази неправомірних дій або недостовірних результатів, але розслідування не планується і не проводиться, на сайті журналу може бути опублікована заява про занепокоєння.

Якщо автори не згодні з рішенням про відкликання статті і вважають, що відкликання є необґрунтованим, вони мають можливість подати апеляцію до головного співредактора. Апеляції розглядає головний співредактор, який не брав участі в процесі публікації статті.

Статті, які пройшли процес апеляції, можуть пройти подальше рецензування. Однак важливо зазначити, що рішення, прийняте за результатами розгляду апеляції, вважається остаточним. Ми вітаємо альтернативне та мирне вирішення будь-яких суперечок, що виникають між видавцем, редакторами та авторами.

Часопис заохочує конструктивне обговорення і критику опублікованих статей, при цьому будь-які зміни в тексті повинні бути узгоджені з авторами. Незначні виправлення (наприклад, друкарські, граматичні або технічні помилки), які не впливають на зміст опублікованого матеріалу, можуть бути зроблені без такого узгодження.

Незначні помилки можуть бути виправлені шляхом публікації виправлення, тоді як серйозні помилки вимагають окремої публікації з власним DOI. Рішення про публікацію виправлень приймає відповідальний редактор.

У разі повної або часткової незгоди автора з цим рішенням, будь ласка, зв’яжіться з головним редактором за адресою editor@constjournal.com.

Звинувачення в недоброчесній поведінці під час проведення досліджень

Редакційна колегія дуже серйозно ставиться до будь-яких звинувачень у недоброчесній поведінці при проведенні досліджень, публікації та рецензуванні, як до, так і після публікації.

У разі виявлення випадків академічної недоброчесності, таких як академічний плагіат або фальсифікація, про них слід негайно повідомляти головному редактору, який забезпечить проведення належного розслідування і прийняття відповідного рішення за його результатами.

У процесі розслідування можливих порушень беруть участь різні сторони, включаючи рецензентів, завідувачів кафедр і редакторів. Особам, яких звинувачують у порушенні академічної доброчесності, гарантується право на ознайомлення зі змістом звинувачення та наявними доказами порушення, а також на надання відповідних пояснень. Доведення факту порушення матиме наслідком відмову в публікації статті, позбавлення редактора або рецензента права брати участь у редакційній роботі або заборону на публікацію автора в журналі. Крім того, про такі випадки, якщо вони доведені, повідомляється адміністрація установи, в якій працює автор.

Скарги

Ми дбаємо про свою репутацію і прагнемо підтримувати найвищі стандарти публікацій. Тому ми будемо вдячні за будь-який зворотній зв’язок з редакцією, який допоможе нам усунути недоліки та покращити нашу діяльність.

У разі виникнення претензій або скарг до журналу, його співробітників, редакційної колегії або видавця, будь ласка, звертайтеся до головних співредакторів за адресою editor@constjournal.com.

Ми гарантуємо, що всі такі інциденти будуть належним чином розслідувані та вжиті відповідні заходи.

Процедуру такого розслідування організовує керуючий редактор, залучаючи необхідні ресурси та осіб для встановлення істини. Однак, якщо скарга стосується діяльності керуючого редактора, розслідування організовує головний співредактор.

Результати перевірки, інформація про залучених осіб (за їх згодою) та досліджені матеріали повідомляються скаржнику в розумні строки.

Прихильність до вимог сталого розвитку

Часопис рішуче підтримує концепцію сталого розвитку і вживає заходів для її підтримки, зокрема, ми заохочуємо підхід “скорочення, повторне використання та переробка”, сприяння екологічній освіті та обізнаності, а також використання ресурсів відповідно до їхньої несучої здатності.

Ми підтримуємо ідею спільного плану миру та процвітання для людей і планети та дотримуємося стратегій, які покращують охорону здоров’я та освіту, зменшують нерівність та сприяють економічному зростанню.

Рівність, різноманітність та інклюзія

Рівність, різноманітність та інклюзія вимагають рішучої прихильності та узгоджених дій для побудови інклюзивного середовища, де можливості відкриті для всіх, різноманітність цінується, і де кожен може повністю розкрити свій потенціал, не боячись утисків, упереджень чи дискримінації.

Команда Часопису виходить із загальновизнаних цінностей рівності, різноманітності та інклюзії і вважає, що в академічній діяльності та наукових публікаціях не повинно бути місця дискримінації. Ми впроваджуємо ці правила у нашій повсякденній роботі, включаючи рівну кількість людей різної етнічної приналежності та статі серед наших авторів та рецензентів, а також забезпечуємо представництво людей з обмеженими можливостями у спільноті нашого журналу.