ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ТА ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСУ СТАТТІ

1. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ СТАТТІ

Редакція Українського часопису конституційного права пропонує подати до публікації свої дослідження у галузі конституційного права, порівняльного конституційного права та інших суміжних галузей знань. Представлені рукописи статей повинні бути оригінальними, не опублікованими раніше в інших виданнях. Це правило не стосується матеріалів, опублікованих у рубриках “Національна спадщина конституціоналізму” та “Світова спадщина конституціоналізму”, в яких вміщуються опубліковані раніше праці авторитетних науковців минулого або витяги із них.

Рукописи, що подаються для публікації у Часописі, повинні відповідати наступним критеріям:

А) Відповідність статті тематиці журналу.

Б) Науковий стиль викладу (точність, логічність, лаконічність, зрозумілість, зв’язаність, цілісність, завершеність) матеріалу та його високий науковий рівень.

В) Відповідність вимогам МОН України, зокрема щодо обов’язкової наявності в статті таких структурних елементів:

 • постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій з даної теми, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячено статтю;
 • формування цілей статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у даному науковому напрямку.

2. ВИМОГИ ДО ОБСЯГУ СТАТТІ

Загальний обсяг наукової статті – до 25 сторінок, включаючи усі елементи статті, у тому числі бібліографію.

3. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

А) Стаття подається українською та, за бажанням, англійською мовами.

Б) Текст наукової статті повинен бути надрукований у текстовому редакторі MS Word; формат паперу: А4; орієнтація сторінок: книжкова із вирівнюванням по ширині з відступом від лівого краю – 1,25 мм; поля: верхнє, нижнє – 2 см, ліве – 2 см, праве – 1 см; шрифт: Times New Roman (розмір шрифту – 14 рt); міжрядковий інтервал – 1,5. У тексті не повинно бути переносів і макросів.

В) У науковій статті інформацію необхідно подавати у наведеній  послідовності:

 • Шифр за Універсальною десятковою класифікацією (УДК), що має бути зазначено з вирівнюванням по лівому краю.
 • Повна назва статті українською мовою, яку потрібно подавати напівжирним шрифтом великими літерами з вирівнюванням по центру, без скорочень, зокрема літерних абревіатур. Назва статті повинна відображати зміст дослідження та відповідати його меті, науковим результатам і висновкам.
 • Відомості про автора (співавторів) статті українською мовою, що необхідно розташовувати з вирівнюванням у правому краю, у такій послідовності:
 • ім’я та прізвище;
 • науковий ступінь;
 • вчене звання;
 • відомості про обрання членом Національної академії наук України, Національної академії правових наук України;
 • почесне звання;
 • посада;
 • місце роботи, населений пункт, місто, країна;
 • e-mail автора;
 • Researcher ID, ORCID ID, GICID ID.

      В одній науковій статті допускається не більше трьох співавторів.

 • Анотація та ключові слова статті українською мовою обсягом не менше як 1800 символів разом із ключовими словами.
 • Текст статті (з урахуванням структурних елементів, відповідно до вимог МОН України).
 • Список використаних джерел, оформлений відповідно до вимог Часопису.
 • Повна назва статті англійською мовою (напівжирним шрифтом великими літерами з вирівнюванням по центру).
 • Відомості про автора (співавторів) англійською мовою (з вирівнюванням у правому краю).
 • Анотація та ключові слова статті англійською мовою обсягом не менше як 1800 символів разом із ключовими словами.
 • References –  бібліографія, подана латиницею (бібліографічні дані іноземних джерел, написаних латиницею, дублюються, джерела, написані кирилицею, – – транслітеруються латиницею).

Г) Кожна стаття, підготовка якої фінансується будь-якими проектами чи організаціями, повинна включати інформацію про це та коротко описувати роль спонсорів. При фінансуванні наукових досліджень, представлених в науковій статті, автором повинні бути зазначені джерела такого фінансування.

4. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПОСИЛАНЬ І ПРАВИЛА ЦИТУВАННЯ

А) У тексті статті мають бути дотримані загальні правила цитування та посилання на використані джерела відповідно до міжнародного стилю цитування та посилання в наукових роботах OSCOLA , що застосовується у юриспруденції.

Б) Посилання оформляється шляхом вміщення надрядкового числового індексу, якому відповідає виноска внизу сторінки з бібліографічною інформацією щодо цитованого джерела. Порядкові номери надрядкових числових індексів починаються з номера «1» та продовжуються нумерацію до кінця статті.

Кожна виноска внизу сторінки починається з надрядкового цифрового індексу (порядковий номер), потім після пробілу розміщується бібліографічна інформація про цитоване на цій сторінці джерело.  У кінці статті з виносок формується список використаних джерел.

В) Цитування джерел проводиться із дотриманням таких правил:

 • текст цитати всередині рядка (розміром до трьох рядків тексту) повинен починатися й закінчуватися одинарними лапками та наводитися у тій граматичній формі, у якій він наданий у джерелі, зі збереженням особливостей авторського написання. Знак виноски ставиться після відповідної пунктуації в кінці цитати чи безпосередньо після слова (фрази), до якого (якої) він належить. Якщо слово (фраза), якого (якої) стосується знак виноски, зазначено у дужках, знак виноски розміщується перед дужкою, що закриває таке слово чи фразу;
 • блокова цитата (складається з чотирьох і більше рядків тексту) повинна подаватися у тексті статті з нового рядка з абзацним відступом для всієї цитати без лапок. Перед блоковою цитатою та після неї робиться один рядок відступу;
 • цитування повинно бути повним, без довільного скорочення авторського тексту і без перекручень думок автора. Пропуск слів, речень, абзаців під час цитування здійснюється без перекручення авторського тексту та позначається трьома крапками, які розміщуються у відповідному місці цитати (на початку, в середині, у кінці). Якщо перед випущеним текстом або за ним стояв розділовий знак, то він не зберігається;
 • кожна цитата обов’язково супроводжується посиланням на джерело, бібліографічний опис якого повинен бути оформлений згідно з міжнародним стилем OSCOLA. При непрямому цитуванні (переказі, викладенні думок інших авторів своїми словами) необхідно бути максимально точним у викладенні думок авторів і коректним щодо оцінювання їхніх результатів та наводити відповідні посилання на джерела. Непряма цитата не береться у лапки. Знак виноски ставиться після відповідної пунктуації у кінці непрямої цитати чи безпосередньо після слова (фрази), до якого (якої) він належить. Якщо слово (фраза), якого (якої) стосується знак виноски, зазначено у дужках, знак виноски розміщується перед дужкою, що закриває таке слово чи фразу;
 •  якщо автор статті, наводячи цитату, виділяє у ній деякі слова, робиться спеціальне застереження, тобто після тексту, що пояснює виділення, ставиться крапка, тире і вказуються ініціали автора статті, виділені курсивом, а весь текст застереження береться у круглі дужки. Варіантами таких застережень є: (курсив наш. – Л. П.), (підкреслено мною. – Л. П.), (розрядка моя. – Л. П.).

Г) У тексті статті можна подавати ілюстрації (таблиці, діаграми, графіки, схеми, формули). Ілюстрації повинні відповідати тексту статті, а текст – ілюстраціям. Назви ілюстрацій потрібно розміщувати після їх номерів. За необхідності ілюстрації можна доповнити пояснювальними відомостями (підрисунковий підпис). У тому місці, де викладається тема, пов’язана з ілюстрацією, і де читачеві треба вказати на неї, потрібно розмістити посилання у вигляді виразу в круглих дужках “(рис. 1.)”.

Не допускається перефотографування або сканування ілюстрацій із друкованих джерел. Таблиці необхідно виконувати у текстовому редакторі MS Word .

Д) Якщо цитованому науковому виданню присвоєно DOI (Digital Object Identifier) – міжнародний стандарт (ISO 26324:2012) ідентифікації інформації, його обов’язково слід вказати в посиланні на відповідне джерело та в «References» (списку використаних джерел).

5. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ (REFERENCES)

Список використаних джерел (References) слід розміщувати після тексту статті. Список використаних джерел передбачає поділ на такі частини:

 • список первинних джерел, що має назву “List of legal documents” (“Перелік юридичних документів”). Список первинних джерел складається із секцій: legislation (законодавство), statutes (статути), cases (справи). Всі посилання розташовуються в алфавітному порядку за назвою в кожній секції. Первинні джерела необхідно складати згідно з Національним стандартом України ДСТУ 8302:2015 “Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання”;
 • список вторинних джерел, що має назву “Bibliography” (“Бібліографія”). Список вторинних джерел складається із секцій: authored books (книги з автором (авторами)), edited books (книги або частини книг за редакцією), translated books (перекладні книги), encyclopedias (енциклопедії), dictionaries (словники), journal articles (статті з журналів), conference papers (матеріали конференцій, семінарів, симпозіумів, з’їздів, круглих столів тощо), thesis abstracts (автореферати дисертацій), dissertations (дисертації), newspaper articles (статті з газет) websites (веб-сайти), blogs (блоги) тощо. Всі посилання потрібно розташовувати в алфавітному порядку за прізвищем автора у кожній секції. Посилання без автора повинні бути перераховані в алфавітному порядку за назвою. Вторинні джерела потрібно складати з використанням стилю OSCOLA.
 • Назви кириличних джерел, прізвища й імена їхніх авторів (укладачів, відповідальних та (або) наукових редакторів), власні назви журналів, назви конференцій (семінарів, симпозіумів, з’їздів, круглих столів тощо) і видавництв потрібно транслітерувати латинськими літерами.
 • Далі у квадратних дужках необхідно розмістити переклад англійською мовою назви: монографії або іншого виду видання, наукової статті, тез наукової доповіді (повідомлення), а також назви: конференції, семінару, симпозіуму, з’їзду, круглого столу тощо.
 • Після кожного посилання необхідно в дужках вказати мову оригіналу джерела, наприклад – (in Ukrainian) або (in English).

Приклади оформлення використаних джерел:

Монографія:

Rabinovych P ta inshi, Pryntsyp verkhovenstva prava: problemy teorii ta praktyky: monohrafiia [The Rule of Law Principle: Issues of Theory and Practice: Monograph] (Spolom 2016) (in Ukrainian).

Наукова стаття:

Solotkyy S, ‘Rishennya Yevropeysʹkoho sudu z prav lyudyny: mistse i rolʹ u pravoviy systemi Ukrayiny’ (2018) 1 Ukrainian Journal of Constitutional Law 40 (in Ukrainian).

Іноземні джерела залишаються без змін. Їх треба розміщувати перед перекладеними кириличними.

Обов’язково потрібно вказувати міжнародний цифровий ідентифікатор DOI (digital object identifier) для всіх процитованих джерел, для яких вони існують.

6. ВИМОГИ ДО ПОДАННЯ СТАТТІ

Для опублікування наукової статті, яка раніше не була опублікована (розміщена) в інших друкованих (електронних) виданнях, на сторінці сайту в розділі «Подати статтю – Надіслати статтю», необхідно заповнити всі відомості вказані у даній таблиці та завантажити електронну версію статті до редакції натиснувши «Upload» та завантажити файл у відповідному форматі з поміткою “стаття” (назва файлу має складатися з прізвища (прізвищ) автора (співавторів) і дати направлення його до редакції).

Автор (співавтори) несе (несуть) відповідальність за достовірність викладеного матеріалу, належність останнього йому (їм) особисто та якість перекладу цитат з іншомовних джерел.

Матеріали, надані з порушенням зазначених вимог, не публікуються.