Подати статтю


Умови публікації статтіНадіслати статтю

«Український часопис конституційного права / Ukrainian Journal of Constitutional Law» приймає для публікації статті, які присвячені актуальним проблемам конституціоналізму та відповідають встановленим редакційною колегією вимогам.

Статті приймаються українською та англійською мовами для публікації у паралельних випусках обома мовами.

Статті повинні відповідати тематиці журналу, а також вимогам МОН України до статей, що публікуються у фахових виданнях.

Представлені статті повинні бути оригінальними, не опублікованими раніше в інших виданнях. Це правило не стосується матеріалів, опублікованих у рубриках “Національна спадщина конституціоналізму” та “Світова спадщина конституціоналізму”, в яких вміщуються опубліковані раніше праці авторитетних науковців минулого або витяги із них.

Усі подані до редакції статті проходять незалежне рецензування та наукове редагування. Рішення про публікацію статті приймає редакційна колегія на підставі позитивних рецензій двох рецензентів.

Неякісний переклад статті є підставою для відмови у її публікації.

УВАГА: вартість публікації складає 450 грн., які потрібно сплатити до моменту подачі статті за наступними реквізитами:

Розрахунковий рахунок у ПАТ КБ ПриватБанк 26005053703860
ЄДРПОУ/ІПН 40252310
МФО 325321
Отримувач: ТзОВ “Редакція журналу “Український часопис конституційного права””
Деталі платежу: за публікацію статті (ІМ’Я АВТОРА), (НАЗВА СТАТТІ)

Вимоги до статей

Вимоги до статей
Редакція Українського часопису конституційного права пропонує подати свої дослідження у галузі конституційного права, порівняльного конституційного права та інших суміжних питань. Усі публікації повинні відповідати наступним критеріям:

Загальний обсяг статті – до 20 сторінок. Шрифт: Times New Roman; кегль 14, інтервал – 1,5.

На початку статті необхідно вказати УДК, дані про автора (ПІБ, посада, місце роботи) і назву статті.

Після назви подається анотація та ключові слова мовою статті (українська або англійська). Після літератури подаються анотації українською та англійською мовами. Анотації повинні містити не менше 30 слів.

Список використаних джерел слід вміщувати в кінці статті в порядку появи відповідних посилань у тексті. При оформленні списку літератури слід дотримуватися вимог МОН України (див.: Бюлетень Вищої атестаційної комісії. – 2009. – № 5. – С. 26–30) та державного стандарту ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

Відповідно до вимог МОН України, стаття обов’язково повинна містити такі структурні елементи:
• постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
• аналіз останніх досліджень і публікацій з даної теми, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття;
• формування цілей статті (постановка завдання);
• виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
• висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у даному науковому напрямку.
У тексті статті посилання на використані джерела слід вказувати порядковим номером, виділеним двома квадратними дужками, згідно з переліком джерел (позиція цитованого видання у списку літератури, сторінка, наприклад: [5, c. 19]).

Редакція залишає право за собою редагування тексту статті відповідно до вищенаведених вимог.

Щиро Ваші,
Редколегія журналу

У разі виникнення питань щодо подачі статті просимо звертатись до відповідального секретаря Редакції за адресою v.dubas@constjournal.com та/або editor@constjournal.com.

У разі виникнення питань щодо передплати журналу просимо звертатись до Редакційної ради за адресою editor@constjournal.com.

У тексті статті посилання на використані джерела слід вказувати порядковим номером, виділеним двома квадратними дужками, згідно з переліком джерел (позиція цитованого видання у списку літератури, сторінка, наприклад: [5, c. 19]).

Заповніть форму:

Upload