Подати статтю


Умови публікації статтіНадіслати статтю
«Український часопис конституційного права / Ukrainian Journal of Constitutional Law»
приймає для публікації статті, які присвячені актуальним проблемам конституціоналізму та відповідають встановленим редакційною колегією вимогам.

Статті повинні відповідати тематиці журналу, а також вимогам МОН України до статей, що публікуються у фахових виданнях.

Представлені статті повинні бути оригінальними, не опублікованими раніше в інших виданнях. Це правило не стосується матеріалів, опублікованих у рубриках “Національна спадщина конституціоналізму” та “Світова спадщина конституціоналізму”, в яких вміщуються опубліковані раніше праці авторитетних науковців минулого або витяги із них.

Усі подані до редакції статті проходять незалежне сліпе рецензування та наукове редагування. Сліпе рецензування (англ. мовою double-blind peer review) це – анонімний процес оцінки рукопису, коли рецензент не знає, хто є автором наукової статті, а автору невідомо, хто рецензент його статті. Аналіз і критична оцінка наукових статей, висловлення зауважень і надання пропозицій щодо їхнього доопрацювання та поліпшення здійснюються рецензентами за допомогою бланку рецензії такого змісту.

Автор (співавтори) несе (несуть) відповідальність за достовірність викладеного матеріалу, належність останнього йому (їм) особисто та якість перекладу цитат з іншомовних джерел.
Матеріали, надані з порушенням зазначених вимог, не публікуються.
Редакційна рада має право рецензувати, редагувати, скорочувати та відхиляти статті. Рішення про публікацію статті приймає редакційна колегія на підставі позитивних рецензій двох рецензентів.

Вимоги до статей
Редакція Українського часопису конституційного права пропонує подати свої дослідження у галузі конституційного права, порівняльного конституційного права та інших суміжних питань. Усі публікації повинні відповідати наступним критеріям:

Загальний обсяг наукової статті – до 20 сторінок (відомості про автора, назва, анотація, ключові слова, текст, підрядкові бібліографічні посилання та список використаних джерел).

Шрифт: Times New Roman; кегль 14, інтервал – 1,5.

На початку статті у правому краю необхідно вказати УДК, дані про автора (ПІБ, посада, місце роботи) і назву статті.

Після назви подається анотація та ключові слова мовою статті (українська або англійська). Після літератури подаються анотації українською та англійською мовами. Анотації повинні містити не менше як 1800 знаків разом із ключовими словами.

Список використаних джерел слід вміщувати в кінці статті в порядку появи відповідних посилань у тексті. При оформленні списку літератури слід дотримуватися вимог МОН України (див.: Бюлетень Вищої атестаційної комісії. – 2009. – № 5. – С. 26–30) та державного стандарту ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

У тексті статті посилання на використані джерела слід вказувати порядковим номером, виділеним двома квадратними дужками, згідно з переліком джерел (позиція цитованого видання у списку літератури, сторінка, наприклад: [5, c. 19]).

Відповідно до вимог МОН України, стаття обов’язково повинна містити такі структурні елементи:
• постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
• аналіз останніх досліджень і публікацій з даної теми, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття;
• формування цілей статті (постановка завдання);
• виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
• висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у даному науковому напрямку.
У тексті статті посилання на використані джерела слід вказувати порядковим номером, виділеним двома квадратними дужками, згідно з переліком джерел (позиція цитованого видання у списку літератури, сторінка, наприклад: [5, c. 19]).

Етика публікацій
У своїй діяльності редакція журналу «Український часопис конституційного права» керується рекомендаціями Комітету з етики публікацій – Committee on Publication Ethics (COPE), Етичним кодексом ученого України, а також досвідом роботи зарубіжних та українських професійних співтовариств, наукових організацій і редакцій видань.

Етичні зобов’язання редакційної колегії журналу:
1. Редакційна колегія несе відповідальність за видання.
2. Всі надані для публікації матеріали проходять ретельний відбір і рецензування. Редколегія залишає за собою право відхилити статтю або повернути її на доопрацювання. Автор зобов’язаний допрацювати статтю відповідно до зауважень рецензентів або редколегії.
3. Редакційна колегія без упередження розглядає всі рукописи, які представлені до публікації, оцінюючи кожну статтю належним чином, незважаючи на расову, релігійну, національну приналежність, а також положення або місце роботи автора (авторів). Редколегія виносить справедливі та неупереджені рішення, незалежні від комерційних чи інших інтересів та забезпечити чесний процес рецензування.
4. Редколегія може відхилити рукопис без рецензування, якщо вважає, що робота не відповідає профілю журналу.
5. Редакційна колегія журналу виступає проти фальсифікації, плагіату, направлення автором однієї роботи у декілька журналів, багатократне копіювання вмісту статті в різних роботах, введення громадськості в оману щодо реального вкладу авторів в публікацію.
6. Редколегія має право вилучити навіть опубліковану статтю, за умов з’ясування порушення чиїхось прав або ж загальноприйнятих норм наукової етики. Про даний факт вилучення статті редакція повідомляє як автору, який надав статтю, так і організацію, де була виконана робота.
7. Редактор і члени редакції не надають іншим особам інформацію, пов’язану з вмістом рукопису, що знаходиться на розгляді, окрім осіб, які беруть участь у професійній оцінці цього рукопису. Після позитивного рішення редактора стаття публікується в журналі та розміщується на відповідних електронних ресурсах.
8. Відповідно до міжнародного законодавства в частині дотримання авторського права на електронні інформаційні ресурси, матеріали сайту, електронного журналу або проекту не можуть бути відтворені повністю або частково в будь-якій формі (електронною або друкарською) без попередньої письмової згоди редакції журналу. При використанні опублікованих матеріалів у контексті інших документів потрібне посилання на першоджерело.
9. Редактори, автори і рецензенти повинні сповіщати про свої інтереси, які можуть вплинути на їх об’єктивність при редагуванні і рецензуванні матеріалів статей (випадок конфлікту інтересів). Такими можуть бути інтереси інтелектуального плану, фінансові, персональні, політичні, релігійні інтереси.
10. Запобігання протизаконним публікаціям є відповідальність кожного автора, редактора, рецензента, видавця та організації.

Етичні зобов’язання авторів:
1. Основний обов’язок автора полягає в тому, щоб надати точний звіт про проведене дослідження, а також об’єктивне обговорення його значущості. Автори повинні представити свої результати чітко та однозначно, так що їхні висновки можуть бути підтверджені іншими вченими, без підробки отримання даних або неналежного маніпулювання ними.
2. Автори статей несуть усю повноту відповідальності за зміст статей і за сам факт їх публікації.
3. Автор повинен цитувати ті публікації, які здійснили визначальний вплив на сутність роботи, що викладалася, а також ті, які можуть швидко познайомити читача з більш ранніми роботами, важливими для розуміння цього дослідження. Необхідно також належним чином вказувати джерела принципово важливих матеріалів, використаних у цій роботі, якщо ці матеріали не були отримані самим автором.
4. Недопустимим є представлення плагіату в якості оригінальної роботи та подання до публікації раніше опублікованої статті. У випадках виявлення зазначених фактів відповідальність несуть автори наданих матеріалів.
5. Співавторами статті мають бути особи, які доклали значний науковий внесок у представлену роботу і які розділяють відповідальність за отримані результати. Автор, який представляє рукопис до публікації, відповідає за те, щоб до списку співавторів були включені тільки ті особи, які відповідають критерію авторства та бере на себе відповідальність за згоду інших авторів статті на її публікацію в журналі.
6. Автори повинні повідомити редактора про будь-який потенційний конфлікт інтересів, на які могла б вплинути публікація результатів, що містяться в цьому рукописі.
7. Автори повинні чітко вказати джерела всієї процитованої або представленої інформації та мають належним чином оформити посилання на літературні джерела, що використані у роботі, відповідно до вимог ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.
8. Редколегія має право відмовити у публікації статті за умов недотримання вимог редакції.

Етичні зобов’язання рецензентів:
1. Рецензування рукописів є важливим етапом у процесі публікації. Кожен науковець зобов’язаний виконувати певну роботу процесу рецензування.
2. Всі статті, що подаються до друку мають бути прорецензовані науковим керівником Автора (-ів), науковою установою, де була виконана робота та членами редколегії журналу.
3. Редколегія залишає за собою право додатково призначити незалежного рецензента.
4. Рецензент повинен надати об’єктивну оцінку якості рукопису її виклад, а також визначити чи відповідає рукопис високим науковим і літературним стандартам. Рецензент повинен шанувати інтелектуальну незалежність авторів.
5. Всі члени редколегії є рецензентами.
6. Рукопис, присланий на рецензію, є конфіденційним документом.
7. Рецензент повинен обґрунтувати свої висновки достатньо переконливо.
8. Рецензент повинен звернути увагу редактора на будь-яку істотну схожість між даним рукописом і будь-якою іншою опублікованою статтею або рукописом.
9. Рецензент повинен своєчасно надати відгук на рукопис.
10. Рецензент не повинен використовувати або розкривати неопубліковану інформацію, що міститься в наданому рукопису, якщо на це немає згоди автора чи авторів.

Редакція залишає право за собою редагування тексту статті відповідно до вищенаведених вимог.

Щиро Ваші,
Редколегія журналу

У разі виникнення питань щодо подачі статті просимо звертатись до відповідального секретаря Редакції за адресою v.dubas@constjournal.com та/або editor@constjournal.com
У разі виникнення питань щодо передплати журналу просимо звертатись до Редакційної ради за адресою editor@constjournal.com

Заповніть форму:

Upload