Подати статтю


Умови публікації статтіНадіслати статтюПорядок рецензування статей

ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ТА ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСУ СТАТТІ

1. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ СТАТТІ

Редакція Українського часопису конституційного права пропонує подати до публікації свої дослідження у галузі конституційного права, порівняльного конституційного права та інших суміжних галузей знань. Представлені рукописи статей повинні бути оригінальними, не опублікованими раніше в інших виданнях. Це правило не стосується матеріалів, опублікованих у рубриках “Національна спадщина конституціоналізму” та “Світова спадщина конституціоналізму”, в яких вміщуються опубліковані раніше праці авторитетних науковців минулого або витяги із них.

Рукописи, що подаються для публікації у Часописі, повинні відповідати наступним критеріям:

А) Відповідність статті тематиці журналу.

Б) Науковий стиль викладу (точність, логічність, лаконічність, зрозумілість, зв’язаність, цілісність, завершеність) матеріалу та його високий науковий рівень.

В) Відповідність вимогам МОН України, зокрема щодо обов’язкової наявності в статті таких структурних елементів:

 • постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій з даної теми, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячено статтю;
 • формування цілей статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у даному науковому напрямку.

2. ВИМОГИ ДО ОБСЯГУ СТАТТІ

Загальний обсяг наукової статті – до 25 сторінок, включаючи усі елементи статті, у тому числі бібліографію.

3. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

А) Стаття подається українською та, за бажанням, англійською мовами.

Б) Текст наукової статті повинен бути надрукований у текстовому редакторі MS Word; формат паперу: А4; орієнтація сторінок: книжкова із вирівнюванням по ширині з відступом від лівого краю – 1,25 мм; поля: верхнє, нижнє – 2 см, ліве – 2 см, праве – 1 см; шрифт: Times New Roman (розмір шрифту – 14 рt); міжрядковий інтервал – 1,5. У тексті не повинно бути переносів і макросів.

В) У науковій статті інформацію необхідно подавати у наведеній  послідовності:

 • Шифр за Універсальною десятковою класифікацією (УДК), що має бути зазначено з вирівнюванням по лівому краю.
 • Повна назва статті українською мовою, яку потрібно подавати напівжирним шрифтом великими літерами з вирівнюванням по центру, без скорочень, зокрема літерних абревіатур. Назва статті повинна відображати зміст дослідження та відповідати його меті, науковим результатам і висновкам.
 • Відомості про автора (співавторів) статті українською мовою, що необхідно розташовувати з вирівнюванням у правому краю, у такій послідовності:
 • ім’я та прізвище;
 • науковий ступінь;
 • вчене звання;
 • відомості про обрання членом Національної академії наук України, Національної академії правових наук України;
 • почесне звання;
 • посада;
 • місце роботи, населений пункт, місто, країна;
 • e-mail автора;
 • Researcher ID, ORCID ID, GICID ID.

      В одній науковій статті допускається не більше трьох співавторів.

 • Анотація та ключові слова статті українською мовою обсягом не менше як 1800 символів разом із ключовими словами.
 • Текст статті (з урахуванням структурних елементів, відповідно до вимог МОН України).
 • Список використаних джерел, оформлений відповідно до вимог Часопису.
 • Повна назва статті англійською мовою (напівжирним шрифтом великими літерами з вирівнюванням по центру).
 • Відомості про автора (співавторів) англійською мовою (з вирівнюванням у правому краю).
 • Анотація та ключові слова статті англійською мовою обсягом не менше як 1800 символів разом із ключовими словами.
 • References –  бібліографія, подана латиницею (бібліографічні дані іноземних джерел, написаних латиницею, дублюються, джерела, написані кирилицею, – – транслітеруються латиницею).

Г) Кожна стаття, підготовка якої фінансується будь-якими проектами чи організаціями, повинна включати інформацію про це та коротко описувати роль спонсорів. При фінансуванні наукових досліджень, представлених в науковій статті, автором повинні бути зазначені джерела такого фінансування.

4. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПОСИЛАНЬ І ПРАВИЛА ЦИТУВАННЯ

А) У тексті статті мають бути дотримані загальні правила цитування та посилання на використані джерела відповідно до міжнародного стилю цитування та посилання в наукових роботах OSCOLA , що застосовується у юриспруденції.

Б) Посилання оформляється шляхом вміщення надрядкового числового індексу, якому відповідає виноска внизу сторінки з бібліографічною інформацією щодо цитованого джерела. Порядкові номери надрядкових числових індексів починаються з номера «1» та продовжуються нумерацію до кінця статті.

Кожна виноска внизу сторінки починається з надрядкового цифрового індексу (порядковий номер), потім після пробілу розміщується бібліографічна інформація про цитоване на цій сторінці джерело.  У кінці статті з виносок формується список використаних джерел.

В) Цитування джерел проводиться із дотриманням таких правил:

 • текст цитати всередині рядка (розміром до трьох рядків тексту) повинен починатися й закінчуватися одинарними лапками та наводитися у тій граматичній формі, у якій він наданий у джерелі, зі збереженням особливостей авторського написання. Знак виноски ставиться після відповідної пунктуації в кінці цитати чи безпосередньо після слова (фрази), до якого (якої) він належить. Якщо слово (фраза), якого (якої) стосується знак виноски, зазначено у дужках, знак виноски розміщується перед дужкою, що закриває таке слово чи фразу;
 • блокова цитата (складається з чотирьох і більше рядків тексту) повинна подаватися у тексті статті з нового рядка з абзацним відступом для всієї цитати без лапок. Перед блоковою цитатою та після неї робиться один рядок відступу;
 • цитування повинно бути повним, без довільного скорочення авторського тексту і без перекручень думок автора. Пропуск слів, речень, абзаців під час цитування здійснюється без перекручення авторського тексту та позначається трьома крапками, які розміщуються у відповідному місці цитати (на початку, в середині, у кінці). Якщо перед випущеним текстом або за ним стояв розділовий знак, то він не зберігається;
 • кожна цитата обов’язково супроводжується посиланням на джерело, бібліографічний опис якого повинен бути оформлений згідно з міжнародним стилем OSCOLA. При непрямому цитуванні (переказі, викладенні думок інших авторів своїми словами) необхідно бути максимально точним у викладенні думок авторів і коректним щодо оцінювання їхніх результатів та наводити відповідні посилання на джерела. Непряма цитата не береться у лапки. Знак виноски ставиться після відповідної пунктуації у кінці непрямої цитати чи безпосередньо після слова (фрази), до якого (якої) він належить. Якщо слово (фраза), якого (якої) стосується знак виноски, зазначено у дужках, знак виноски розміщується перед дужкою, що закриває таке слово чи фразу;
 •  якщо автор статті, наводячи цитату, виділяє у ній деякі слова, робиться спеціальне застереження, тобто після тексту, що пояснює виділення, ставиться крапка, тире і вказуються ініціали автора статті, виділені курсивом, а весь текст застереження береться у круглі дужки. Варіантами таких застережень є: (курсив наш. – Л. П.), (підкреслено мною. – Л. П.), (розрядка моя. – Л. П.).

Г) У тексті статті можна подавати ілюстрації (таблиці, діаграми, графіки, схеми, формули). Ілюстрації повинні відповідати тексту статті, а текст – ілюстраціям. Назви ілюстрацій потрібно розміщувати після їх номерів. За необхідності ілюстрації можна доповнити пояснювальними відомостями (підрисунковий підпис). У тому місці, де викладається тема, пов’язана з ілюстрацією, і де читачеві треба вказати на неї, потрібно розмістити посилання у вигляді виразу в круглих дужках “(рис. 1.)”.

Не допускається перефотографування або сканування ілюстрацій із друкованих джерел. Таблиці необхідно виконувати у текстовому редакторі MS Word .

Д) Якщо цитованому науковому виданню присвоєно DOI (Digital Object Identifier) – міжнародний стандарт (ISO 26324:2012) ідентифікації інформації, його обов’язково слід вказати в посиланні на відповідне джерело та в «References» (списку використаних джерел).

5. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ (REFERENCES)

Список використаних джерел (References) слід розміщувати після тексту статті. Список використаних джерел передбачає поділ на такі частини:

 • список первинних джерел, що має назву “List of legal documents” (“Перелік юридичних документів”). Список первинних джерел складається із секцій: legislation (законодавство), statutes (статути), cases (справи). Всі посилання розташовуються в алфавітному порядку за назвою в кожній секції. Первинні джерела необхідно складати згідно з Національним стандартом України ДСТУ 8302:2015 “Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання”;
 • список вторинних джерел, що має назву “Bibliography” (“Бібліографія”). Список вторинних джерел складається із секцій: authored books (книги з автором (авторами)), edited books (книги або частини книг за редакцією), translated books (перекладні книги), encyclopedias (енциклопедії), dictionaries (словники), journal articles (статті з журналів), conference papers (матеріали конференцій, семінарів, симпозіумів, з’їздів, круглих столів тощо), thesis abstracts (автореферати дисертацій), dissertations (дисертації), newspaper articles (статті з газет) websites (веб-сайти), blogs (блоги) тощо. Всі посилання потрібно розташовувати в алфавітному порядку за прізвищем автора у кожній секції. Посилання без автора повинні бути перераховані в алфавітному порядку за назвою. Вторинні джерела потрібно складати з використанням стилю OSCOLA.
 • Назви кириличних джерел, прізвища й імена їхніх авторів (укладачів, відповідальних та (або) наукових редакторів), власні назви журналів, назви конференцій (семінарів, симпозіумів, з’їздів, круглих столів тощо) і видавництв потрібно транслітерувати латинськими літерами.
 • Далі у квадратних дужках необхідно розмістити переклад англійською мовою назви: монографії або іншого виду видання, наукової статті, тез наукової доповіді (повідомлення), а також назви: конференції, семінару, симпозіуму, з’їзду, круглого столу тощо.
 • Після кожного посилання необхідно в дужках вказати мову оригіналу джерела, наприклад – (in Ukrainian) або (in English).

Приклади оформлення використаних джерел:

Монографія:

Rabinovych P ta inshi, Pryntsyp verkhovenstva prava: problemy teorii ta praktyky: monohrafiia [The Rule of Law Principle: Issues of Theory and Practice: Monograph] (Spolom 2016) (in Ukrainian).

Наукова стаття:

Solotkyy S, ‘Rishennya Yevropeysʹkoho sudu z prav lyudyny: mistse i rolʹ u pravoviy systemi Ukrayiny’ (2018) 1 Ukrainian Journal of Constitutional Law 40 (in Ukrainian).

Іноземні джерела залишаються без змін. Їх треба розміщувати перед перекладеними кириличними.

Обов’язково потрібно вказувати міжнародний цифровий ідентифікатор DOI (digital object identifier) для всіх процитованих джерел, для яких вони існують.

5. ВИМОГИ ДО ПОДАННЯ СТАТТІ

Для опублікування наукової статті, яка раніше не була опублікована (розміщена) в інших друкованих (електронних) виданнях, на сторінці сайту в розділі «Подати статтю – Надіслати статтю», необхідно заповнити всі відомості вказані у даній таблиці та завантажити електронну версію статті до редакції натиснувши «Upload» та завантажити файл у відповідному форматі з поміткою “стаття” (назва файлу має складатися з прізвища (прізвищ) автора (співавторів) і дати направлення його до редакції).

Автор (співавтори) несе (несуть) відповідальність за достовірність викладеного матеріалу, належність останнього йому (їм) особисто та якість перекладу цитат з іншомовних джерел.

Матеріали, надані з порушенням зазначених вимог, не публікуються.

Заповніть форму:

Upload

Процедуру незалежного подвійного сліпого рецензування та наукове редагування проходять всі рукописи статей, які надійшли до редакційної колегії Часопису, за винятком рецензій та повідомлень інформаційного характеру.

Подвійне сліпе рецензування (double-blind peer review) це – анонімний процес оцінки рукопису, коли рецензенти не знають, хто є автором наукової статті, а автору невідомо, хто є рецензентами його статті.

Метою процедури рецензування є усунення випадків недоброякісної практики наукових досліджень та забезпечення узгодження й додержання балансу інтересів авторів, читачів, редакційної колегії, рецензентів та установи, у якій виконувалось дослідження.

Завданням рецензування є забезпечення відбору для публікації авторських рукописів лише високого наукового рівня. Процес рецензування охоплює оцінку поданих авторами рукописів, а також внесення авторам конкретних рекомендацій щодо їх покращення. Процедура рецензування орієнтована на максимально об’єктивну оцінку змісту наукової статті, визначення її відповідності вимогам журналу та передбачає всебічний аналіз переваг та недоліків матеріалів статті.

Рецензенти оцінюють теоретико-методологічний рівень статті, її практичну цінність та наукову значущість. Окрім того, рецензентами визначається відповідність статті принципам етики наукових публікацій та надаються рекомендації щодо усунення випадків їх порушення.

Процедура рецензування рукописів та опублікування статей:

 • Стаття рецензується як мінімум двома кваліфікованими фахівцями, які конфіденційно призначаються редакцією журналу.
 • Рукописи для рецензування надсилаються в електронному вигляді, і вся кореспонденція здійснюється електронною поштою.
 • Рукописи передаються рецензентам без прізвищ авторів, місць їхньої праці та/чи навчання чи інших даних, які можуть вказувати на авторство статті.
 • Аналіз і критична оцінка наукових статей, висловлення зауважень і надання пропозицій щодо їхнього доопрацювання здійснюються рецензентами за допомогою бланку рецензії такого змісту.
 • Якщо рецензент вказує на необхідність внесення до статті певних коректив, стаття надсилається авторам з пропозицією врахувати зауваження при підготовці оновленого варіанту статті або аргументовано їх спростувати. До переробленої статті автори додають листа, який містить відповіді на всі зауваження та пояснює всі зміни, які було зроблено у статті. Виправлений варіант повторно надається рецензентам для прийняття рішення й підготовки мотивованого висновку про можливість публікації. Підставою для прийняття редакцією рішення про публікацію статті є остаточні позитивні висновки рецензентів.
 • У разі непогодження з думкою рецензентів, автори статті мають право надати аргументовану відповідь до редакції журналу. У такому випадку стаття розглядається на засіданні редакційної колегії. Редакційна колегія може надіслати статтю для додаткового або нового рецензування іншому фахівцю. Редакційна колегія залишає за собою право відхилення статей у разі неспроможності або небажання автора врахувати побажання та зауваження рецензентів.
 • Остаточне рішення щодо можливості та доцільності публікації приймається головними редакторами (або, за їхнім дорученням — членом редакційної колегії), а за необхідності —  на засіданні редакційної колегії. Після прийняття рішення про допуск статті до публікації відповідальний секретар повідомляє про це автору та вказує очікуваний термін публікації.
 • У разі отримання позитивного рішення про можливість опублікування, стаття надходить до редакції журналу для її опублікування в порядку черги з урахуванням її   актуальності. В окремих випадках, за рішенням головних редакторів, стаття може бути опублікована позачергово, у найближчому номері журналу.
 • Затверджена до публікації стаття надається літературному редактору. Незначні виправлення стилістичного або формального характеру, які не впливають на зміст статті, вносяться технічним редактором без узгодження з автором. За необхідності або за бажанням автора, рукописи у вигляді макету статті повертаються автору для схвалення.

Правила рецензування:

 • Рецензенти повідомляються про те, що направлені їм рукописи є інтелектуальною власністю авторів та відносяться до тих відомостей, що не підлягають розголошенню;
 • Рецензентам не дозволяється робити копії наданої на рецензування статті або використовувати отриману зі змісту статті інформацію до її опублікування;
 • Рецензування проводиться на засадах анонімності: рукописи передаються рецензентам без прізвищ авторів, місць їхньої праці та/чи навчання чи інших даних, які можуть вказувати на авторство статті;
 • Рецензування відбувається на засадах конфіденційності, коли інформація щодо статті (строки отримання, зміст, етапи та особливості рецензування, зауваження рецензентів та остаточне рішення щодо опублікування) не повідомляється нікому, окрім авторів та рецензентів. Порушення даної вимоги можливо лише у разі наявності ознак або заяви щодо недостовірності чи фальсифікації матеріалів статті;
 • Автору рецензованої роботи надається можливість ознайомитися з текстом рецензії, зокрема, якщо він не згоден з висновками рецензентів;
 • Будь-який запрошений рецензент, який вважає себе некваліфікованим для рецензування рукопису або знає, що рецензування буде неможливим, повинен негайно повідомити про це редакцію;
 • Будь-який запрошений рецензент, який має конфлікти інтересів, що виникають внаслідок конкурентних, спільних або інших стосунків, зв’язків з будь-яким автором, компаніями або установами, пов’язаними з рукописом, повинен негайно повідомити редакцію про такий конфлікт інтересів;
 • Якщо автори не згодні з рішенням рецензентів чи редакторів журналу, вони можуть оскаржити його до головних редакторів журналу. Головні редактори журналу зобов’язані негайно відреагувати на скаргу, з’ясувати деталі процедури рецензування спірного рукопису, ознайомитись зі змістом статті та повідомити у письмовій формі своє рішення;
 • Прийняті до опублікування статті не можуть бути відхилені, за винятком виявлення випадків академічної недоброчесності;
 • Заміна редакторів не впливає на рішення, які були прийняті попередніми редакторами.