Гарантії незалежності суддів Конституційного Суду України


Завантажити повну версію у форматі PDF

УДК 342.565.2

Богдан Бондаренко

аспірант юридичного факультету
Львівського національного університету ім. Івана Франка

АНОТАЦІЯ

Стаття присвячена дослідженню гарантій незалежності суддів Конституційного Суду України в контексті конституційних змін 2016 року, а також проблем їх реалізації.
Забезпечення незалежності суддів Конституційного Суду України, особливо в процесі трансформацій, які переживає наша держава протягом останніх років, дозволить забезпечити існування незалежного суб’єкта, що забезпечує охорону Конституції. Своєю чергою, це слугуватиме гарантією дотримання основоположних прав і свобод та відповідності усіх політико-правових трансформацій у державі Основному Закону.
Напрямок діяльності та ефективність кожного органу, насамперед, визначається його кадровим потенціалом. Зміни правового статусу Конституційного Суду України, які відбулися внаслідок конституційної реформи 2016 року в частині правосуддя, створюють можливості для посилення органу конституційної юрисдикції. У той же час здатність реалізувати ці можливості залежатиме і від ефективності гарантій незалежності суддів Конституційного Суду України.
У статті досліджуються основні гарантії незалежності суддів Конституційного Суду України, новели Закону України «Про Конституційний Суд України», а також окремі проблеми забезпечення незалежності суддів Конституційного Суду України. Водночас гарантії незалежності суддів Конституційного Суду України розглядаються як елемент конституційного забезпечення незалежності органу конституційної юрисдикції.
Ключові слова: Конституційний Суд України, незалежність суддів Конституційного Суду, гарантії незалежності.

SUMMARY
НАЗВА_СТАТТІ_АНГЛІЙСЬКОЮ
Bohdan Bondarenko
РЕГАЛІЇ_АНГЛІЙСЬКОЮ

The article is aimed on the study of guarantees of independence of judges of the Constitutional Court of Ukraine in the context of the constitutional amendments of 2016, as well as the problems of their implementation.
Ensuring the independence of the judges of the Constitutional Court of Ukraine will ensure the existence of an independent entity that protects the Constitution. This is especially necessary in the process of transformations that our country has been involved in recent years. This ensuring will serve as a guarantee of protection of the fundamental rights and freedoms and accordance of all political and legal transformations in the State with the Basic Law.
The direction and efficiency of each body, primarily, is determined by its personnel potential. Amendments in the legal status of the Constitutional Court of Ukraine, which appeared as a result of the constitutional reform of 2016 in the area of justice, create opportunities for strengthening the constitutional adjudication body. At the same time, the ability to realize these opportunities will depend also on the effectiveness of guarantees of independence of judges of the Constitutional Court of Ukraine (CCU).
The article examines the main guarantees of the independence of judges of the CCU, the novels of the Law of Ukraine “On the Constitutional Court of Ukraine”, as well as certain problems of ensuring the independence of judges of the CCU. At the same time, guarantees of independence of judges of the CCU are considered as an element of constitutional ensuring of independence of the body of constitutional adjudication.
Key words: Constitutional Court of Ukraine, independence of judges of CCU, guarantees of independence.

Винятково важлива роль органу конституційного правосуддя у конституційній державі та завдання, які він виконує, зумовлюють необхідність забезпечити його незалежність. Причому, важливим є забезпечення незалежності як органу (інституційні гарантії), так і його членів (індивідуальні) [1]. За історію незалежної України траплялися непоодинокі випадки тискуна суддів Конституційного Суду України [2; 3], наслідком чого ставали політично-мотивовані рішення Конституційного Суду. В умовах трансформації українського суспільства та системи державної влади, Конституційному Суду України належить вирішальна роль у забезпеченні верховенства Конституції, гарантуванні конституційного порядку та забезпеченні прав і свобод людини. Саме тому гарантії незалежності суддів Конституційного Суду України є вкрай важливим питанням сьогодення.
Дане дослідження ґрунтується на аналізі положень Конституції України, Закону України «Про Конституційний Суд України», документів Венеційської комісії, а також опрацюванні низки доктринальних джерел, серед яких праці таких науковців, як А. Заєць, М. Савенко, В. Скомороха, П. Стецюк, А. Бальдасаре, Х.-Г. Гейнрих, A. Оловообоеку, A. Танасе та інші. Метою цієї статті є дослідження гарантій незалежності суддів Конституційного Суду України.
У зв`язку із актуальністю теми незалежності судів та суддів в Україні, питання гарантій їх незалежності було предметом неодноразового наукового дослідження, що мало наслідком створення різних за юридичним змістом визначень досліджуваного поняття. Для визначення складного як і з юридичної, так і з філософської точки зору поняття «незалежність», пропонуємо використовувати поняття з Оксфордського словника [4], за яким незалежність – «відсутність зовнішнього контролю, свобода від підпорядкування чи іншої форми впливу від інших, індивідуальна свобода думки чи дії. Для цілей даного дослідження, на нашу думку, найбільш доцільним є класичне, просте та повне поняття, за яким юридичною гарантією є закріплений в законодавстві засіб, спеціальний захід, на який покладається забезпечення здійснення охорони прав і свобод громадян, задоволення їх інтересів» [5]. Отже, гарантією незалежності вважаємо спеціальний засіб чи захід, метою якого є забезпечення свободи від будь-якої форми впливу, забезпечення свободи індивідуальної думки чи дії.
Гарантії незалежності як судів загальної юрисдикції, так і органів конституційного правосуддя за класифікаційним критерієм об`єкту охорони поділяють на індивідуальні та інституційні [1;6;7]. Безумовно, гарантії незалежності судів загальної юрисдикції і їх суддів не є тотожними гарантіям незалежності органів конституційного правосуддя і їх членів, але за метою їх існування (убезпечення від впливу інших гілок влади та різноманітних інституцій) – багато в чому вони є схожими. Слушними видаються слова із доповіді судді Конституційного Суду Італії Антоніо Бальдасаре: «Конституційний Суд не є частиною судової влади, але є незалежною інституцією, яка діє на найвищому рівні конституційної системи» [8].
Як уже зазначалося вище, виділяють індивідуальні та інституційні гарантії незалежності, сутність яких полягає в наступному: інституційні гарантії спрямовані на забезпечення незалежності органу в цілому і прямо не впливають на його членів; індивідуальні гарантії спрямовані на забезпечення незалежності членів органу конституційного правосуддя і впливають на незалежність органу в цілому. Останні, власне, і є предметом даної наукової розвідки.

Підписатися, щоб отримувати повну версію журналу

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Коментарі щодо Європейських стандартів незалежності судової системи: судді від 9 березня 2009 року/ Венеційська комісії за демократію через право, CDL-JD(2009)003 // Режим доступу: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-JD(2009)003-e

 2. Інтернет-сторінка «УНІАН». Заява суддів Конституційного Суду Ярослави Мачужак, Віктора Шишкіна, Володимира Кампо, Петра Стецюка і Дмитра Лилака від 10 квітня 2007 року 12 // Режим доступу: https://www.unian.ua/politics/44930-konstitutsiyniy-sud-vistupiv- iz-zayavoyu.html

 3. Ю. Кириченко. Паралізований вартовий: як зробити Конституційний Суд справді незалежним?/ Аналітичний звіт Центру політико-правових реформ та Democracy Reporting International // Режим доступу: http://pravo.org.ua/img/zstored/files/1(3)(2).pdf

 4. Oxford English Dictionary // Режим доступу: http://www.oed.com/view/Entry/94323?redirectedFrom=independence#eid

 5. Нерсесянц В. С. Система юридических гарантий прав и свобод граждан / В. С. Нерсесянц // Социалистическое правовое государство: концепция и пути реализации. – М., 1990. – 146 с.

 6. Abimbola Olowofoyeku. Suing judges: a study of Judicial Immunity // Clarendon press: Oxford, 2003, p. 194

 7. А. Танасе. Роль Конституційного Суду Республіки Молдова в посиленні незалежності судової влади / Доповідь в межах ХХ Єреванської міжнародної конференції «Роль Конституційних Судів в посиленні незалежності судової влади: доктринальні підходи та порівняльні виклики» // Режим доступу: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-JU(2015)024-e

 8. Роль конституційного суду в консолідації верховенства права // Наука та техніка демократії № 10 // Режим доступу: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-STD(1994)010-e

 9. Закон України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1401-19

 10. Заєць А. Незалежність судової влади як гарантія правової держави // Українське право. – 1999. – № 2. – С. 18-19

 11. Скомороха В. Судова незалежність (тези) // Вісник Конституційного Суду України. – 2001. – № 1. – С. 71-74.

 12. Савенко М. Незалежність Судді Конституційного Суду України // Вісник Конституційного Суду України. – 2001. – № 1. – С. 75-84.

 13. Стецюк П. Гарантії незалежності Конституційного Суду України // Вісник Конституційного Суду України. – 2013. – № 1. – С. 63-71.

 14. Hans-Georg Heinrich. Guarantees of independence of constitutional justice and interference of the constitutional courts on public practice by Professor Hans-Georg Heinrich // Режим доступу: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-JU(2001)039-e

 15. Venice Commission. The composition of the constitutional courts // Science and technique of democracy, No. 20 // Режим доступу: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-STD(1997)020-e

 16. Звіт IDEA, CPLR, CCT «Напівпрезиденціалізм та інклюзивне врядування в Україні: пропозиції для конституційної реформи» IDEA // рукопис станом на 02.02.2018 р. . – С. 12

 17. Висновок N. 870/2016 Венеційської комісії щодо проекту Закону Про Конституційний Суд України від 12 грудня 2016 CDL-AD(2016)034 // Режим доступу: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2016)034-e

 18. Інтернет-сторінка веб-сайту «Закон і бізнес». Суддя Конституційного Суду України Станіслав Шевчук: «Найголовнішою гарантією незалежності судді КС є його здатність чинити опір зовнішньому тиску» // Режим доступу: http://zib.com.ua/ua/130979-suddya_ksu_stanislav_shevchuk_naygolovnishoyu_garantieyu_nez.html

 19. Б. Бондаренко. Конкурсна процедура відбору суддів Конституційного Суду: До питання конституційності // http://nashe-pravo.unesco-socio.in.ua/wp-content/uploads/2017/12/zhurnal-nashe-pravo-4-2017.pdf

 20. Рішення Конституційного Суду у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 7 частини другої статті 42 Закону України «Про вищу освіту» № 2-р/2017 від 20 грудня 2017 року // Режим доступу: http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/2-p_2017.pdf

 21. Окрема думка судді Конституційного Суду Мельника М. І. стосовно Рішення Конституційного Суду у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 7 частини другої статті 42 Закону України «Про вищу освіту» № 2-р/2017 від 20 грудня 2017 року // Режим доступу: http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/melnyk.pdf

 22. The Budget of the Constitutional Court: Control and Management with respect to the independence and autonomy of the court // Режим доступу: http://www.venice.coe.int/WebForms/documents/?pdf=CDL-JU(1998)001-e

 23. П. Мартиненко. Бюджет як чинник судової незалежності: досвід Конституційного Суду України // Вісник Конституційного Суду України. – 1998. – № 5-6. – С. 81-90.