Пропозиції професора Володимира Буткевича до проекту Конституції України, щодо конституційного правосуддя


Завантажити повну версію у форматі PDF

Володимир Буткевич

заступник голови Конституційної Комісії, суддя Європейського суду з прав людини (у відставці), доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України

СТАТТЯ **1
Для забезпечення відповідності законів, а також міжнародних договорів України Конституції України і офіційного тлумачення Конституції в державі діє Конституційний суд — єдиний орган конституційної юрисдикції.
СТАТТЯ **2
Конституційний суд складається з двадцяти семи суддів, які мають високі моральні якості, зробили відомий суспільству внесок у розвиток правової теорії чи практики, відповідають вимогам, необхідним для обрання на найвищу суддівську посаду, є юристами з визнаним авторитетом у галузі права. Суддя Конституційного суду має бути дієздатним громадянином України, який на день виборів в Сенаті досяг сорока років, має вищу юридичну освіту, стаж роботи за фахом не менше п’ятнадцяти років, проживає в Україні протягом останніх двадцяти років, вільно володіє державною мовою, не судимий. Суддя Конституційного суду не може займатися жодною діяльністю, несумісною з його незалежністю, неупередженістю або з вимогами щодо виконання обов’язків на постійній основі, визначеними у законі. Незалежність і недоторканність судді Конституційного суду гарантуються Конституцією і законами. Вплив на суддю Конституційного суду у будьякий спосіб забороняється. Без згоди Конституційного суду суддю Конституційного суду не може бути затримано або утримувано під вартою чи арештом до винесення
обвинувального вироку судом, за винятком затримання судді під час або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину. Суддю Конституційного суду не може бути притягнуто до відповідальності за голосування у зв’язку з ухваленням судом рішень та надання ним висновків, за винятком вчинення злочину або дисциплінарного проступку. Держава забезпечує особисту безпеку судді Конституційного суду та членів його сім’ї.
СТАТТЯ **3
Відбір кандидатів у судді Конституційного суду проводиться Комісією юристів. Склад Комісії затверджується указом Президента України на підставі пропозицій вищих навчальних закладів четвертого рівня акредитації, суддів Конституційного суду, Європейського суду з прав людини і Верховного суду у відставці в термін не пізніше, ніж за три місяці до виборів суддів Конституційного суду. Дата виборів суддів Конституційного суду встановлюється Сенатом.
СТАТТЯ **4
Не пізніше, ніж за два місяці до перших виборів суддів у Сенаті Комісія з відбору кандидатів направляє Президентові список затверджених нею кандидатів у судді Конституційного суду в кількості не меншій сорока осіб. Після розгляду Президентом список кандидатів для перших виборів суддів Конституційного суду повинен містити не менше тридцяти п’яти кандидатів. На перших виборах суддів Конституційного суду в Сенаті вибраними на посаду судді вважаються двадцять сім кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів. Якщо кандидати на посаду судді Конституційного суду наберуть однакову кількість голосів сенаторів, то вважається обраним старший за віком.
СТАТТЯ **5
При довиборах суддів Конституційного суду Комісія з відбору кандидатів направляє Президентові України списки затверджених нею кандидатів на кожну вакантну посаду судді Конституційного суду в кількості не менше чотирьох кандидатів у кожному списку. Після розгляду Президентом списків поданих кандидатур у кожному списку повинно залишитися не менше трьох кандидатів. Довибори суддів Конституційного суду в Сенаті відбуваються шляхом голосування кожного списку окремо. Вибраним у Сенаті вважається кандидат, за якого проголосувала проста більшість сенаторів від конституційного складу Сенату. У разі однакової кількості голосів обраним вважається старший з кандидатів.
СТАТТЯ **6
Суддя Конституційного суду обирається строком на дев’ять років без права переобрання.
СТАТТЯ **7
Припинення повноважень судді Конституційного суду оголошується Головою Конституційного суду або суддею, який виконує обов’язки Голови.
Після закінчення строку повноважень судді Конституційного суду або досягнення ним сімдесяти років Конституційний суд може дозволити йому вести лише ті справи, у яких він є суддеюдоповідачем.
Повноваження судді Конституційного суду припиняються у разі:
• закінчення строку його повноважень;
• досягнення ним сімдесятирічного віку;
• припинення громадянства України або набуття ним громадянства іншої держави;
• набрання законної сили рішенням суду про визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим, визнання недієздатним або обмежено дієздатним;
• набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього за вчинення ним злочину;
• смерті судді Конституційного суду.
Підставами для звільнення судді Конституційного суду з посади є:
• неспроможність виконувати свої повноваження за станом здоров’я;
• порушення ним вимог щодо несумісності;
• вчинення ним істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування своїми обов’язками, що є несумісним зі статусом судді суду або таким, що не відповідає займаній посаді;
• подання ним заяви про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням.
Рішення про звільнення з посади судді Конституційного суду суд ухвалює щонайменше двома третинами від його конституційного складу.
СТАТТЯ **8
Конституційний суд на пленарних засіданнях:
• приймає Регламент Конституційного суду;
• формує строком на три роки Велику палату, Палати, Колегію суддів і Комітет Конституційного суду України;
• обирає строком на три роки Голову Конституційного суду, заступника Голови Конституційного суду голів Палат і Комітету без права переобрання;
• обирає на встановлений ним строк секретаря Конституційного суду та його заступника без права переобрання. Граничний вік їх перебування на посаді — сімдесят років;
• здійснює інші повноваження, визначені законом.
СТАТТЯ **9
Комітет Конституційного суду створюється у складі трьох суддів для вирішення питань прийнятності конституційних звернень і заяв.
СТАТТЯ *10
Палати Конституційного суду створюються у складі семи суддів для вирішення питань, порушених у зверненнях і заявах, по суті, а також, на запит Колегії суддів — про прийнятність справи.
На будь-якій стадії розгляду справи Палата може прийняти рішення про передачу справи на розгляд Великої Палати Конституційного суду, якщо у відповідній справі порушуються важливі питання відповідності Конституції та законів, ратифікованих міжнародних договорів України чи проектів міжнародних договорів, які підлягають ратифікації, істотні питання щодо тлумачення Конституції, а також у випадках, коли рішення Палати може бути несумісним із рішенням, яке прийняв Конституційний суд раніше.
СТАТТЯ *11
Колегія суддів Конституційного суду створюється у складі п’яти суддів. Колегія вирішує питання правомірності чи неправомірності відмови
Комітетом в прийнятності звернення чи заяви і прийняття рішення про підстави передачі відповідної справи для вирішення Палатою щодо її прийнятності і по суті, якщо відповідне клопотання надійде в Конституційний суд від субʼєктів поданих звернень чи заяв протягом одного місяця після їх повідомлення у прийнятій Комітетом відмові в подальшому розгляді їх звернення чи заяви. В разі незгоди субʼєктів права звернення і заяви до Конституційного суду з рішенням Палати справи по суті відповідне їх клопотання, яке подається до Конституційного суду протягом одного місяця після їх повідомлення про рішення Палати у відповідній справі, розглядається Колегією суддів, яка вирішує питання про наявність чи відсутність підстав для передачі справи на розгляд Великою палатою. Суддя, який брав участь у розгляді справи в Комітеті, не може брати участь у розгляді цієї справи в Колегії, Палаті і Великій Палаті Конституційного суду України. Суддя, який розглядав справу в Палаті, не може її розглядати в Колегії і Великій Палаті Конституційного суду.
СТАТТЯ *12
Велика Палата Конституційного суду створюється в складі одинадцяти суддів і проводить свої засідання під головуванням Голови Конституційного суду або його заступника.
Велика Палата Конституційного суду приймає рішення у справах відповідності Конституції України законів та інших нормативних актів, ратифікованих чи таких, що підлягають ратифікації, міжнародних договорів на запит суб’єктів права на звернення і суб’єктів права на заяву, а також консультативні висновки на запит суб’єктів права на звернення в Конституційний Суд з питань тлумачення положень Конституції.
Велика Палата Конституційного суду розглядає справи:
• в разі прийняття Палатою рішення, несумісного із рішенням, прийнятим Конституційним судом раніше;
• які порушують важливі питання тлумачення та про передачу справи на розгляд Великою Палатою;
• у випадку відмови Палати від розгляду справи для передачі її на рогляд Великої Палати Конституційного суду;
• за зверненням обох Палат Парламенту — питання додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення з поста Президента в порядку імпічменту.
СТАТТЯ *13
Конституційний суд вирішує питання про відповідність Конституції (конституційність) закону
України чи міжнародного договору України за конституційним зверненням суб’єктів владних повноважень або за конституційною заявою особи, яка вважає, що застосований в остаточному судовому рішенні її справи закон України чи міжнародний договір України не узгоджується з Конституцією України. Процедура розгляду конституційної заяви така сама, як і при розгляді конституційного звернення і визначається законом.
СТАТТЯ *14
Рішення Великої Палати є остаточним.
Рішення Комітету і Палати стає остаточним:
• якщо сторона звернення чи заяви повідомила Конституційний суд, що вона не буде клопотати про перегляд справи на прийнятність у Палаті Конституційного Суду чи про перегляд рішення Палати по суті справи у Великій Палаті Конституційного суду;
• якщо не було заявлено відповідне клопотання суб’єкта права на звернення чи суб’єкта права на заяву протягом місяця: з дати прийняття Комітетом рішення про неприйнятність справи і з дати прийняття рішення Палати по суті справи;
• якщо колегія суддів відхилила клопотання про перегляд справи на прийнятність у Палаті Конституційного суду чи про передання справи, у якій прийняла рішення Палата, на розгляд Великої Палати Конституційного суду.
СТАТТЯ *15
Рішення Великої Палати, Палати, Колегії суддів, Комітету Конституційного суду мають бути вмотивовані.
У випадку, коли суддя, який брав участь у розгляді по суті справи Великою Палатою чи Палатою Конституційного суду, повністю або частково не погоджується з прийнятим рішенням, він має застосування Конституції України;
• в разі задоволення Колегією суддів клопотання суб’єктів права звернення і суб’єктів права заяви право викласти окрему думку, яка додається до рішення Палати чи рішення Великої Палати Конституційного суду, але не має юридично обов’язкової сили.
СТАТТЯ *16
Діяльність Конституційного суду ґрунтується на принципах верховенства права, незалежності, колегіальності, гласності, обґрунтованості та обов’язковості ухвалених ним рішень. Остаточне рішення Конституційного суду є обов’язковим до виконання і не підлягає оскарженню.
СТАТТЯ *17
Консультативні висновки Конституційного суду з питань, які стосуються тлумачення положень Конституції надаються у разі відповідного клопотання суб’єкта права звернення до Конституційного суду і попереднього прийняття Великою Палатою рішення про його прийнятність.
Такі висновки не поширюються на правові положення, не закріплені в Конституції.
Консультативний висновок має бути вмотивованим. У випадку, коли суддя, який брав участь у розгляді клопотання про консультативний висновок, повністю або частково не погоджується з висновком, він має право викласти окрему думку, яка додається до відповідного консультативного висновку, але матиме лише інформативне значення.
якщо Сенат вважає, що остаточне рішення Конституційного суду ускладнює проблему тлумачення положень Конституції, голова Сенату, після ухвали відповідного звернення більшістю у дві третини складу Сенату, звертається до Конституційного суду за вирішенням питання тлумачення відповідного рішення цього суду. Звернення Сенату є обов’язковим для розгляду в Конституційному суді.
СТАТТЯ *18
Закони за рішенням Конституційного суду визнаються неконституційними повністю чи в окремій частині, якщо вони не відповідають Конституції або якщо була порушена встановлена Конституцією процедура їх розгляду, ухвалення або набрання ними чинності.
Закони, або їх окремі положення, що визнані неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним судом рішення про їх неконституційність.
Матеріальна чи моральна шкода, завдана фізичним або юридичним особам актами і діями, що визнані неконституційними, відшкодовується державою у встановленому законом порядку.
СТАТТЯ *19
Порядок організації і діяльності Конституційного Суду, процедура розгляду ним справ визначаються законом.